Planprosess og fremdrift

I 2022 varslet Nye Veier oppstart av reguleringsplanarbeid for E6-prosjektet. På samme tid som det ble varslet oppstart, ble planprogrammet sendt på høring. Planprogrammet har til hensikt å si noe om hva som skal utredes.

Sommeren 2023 valgte Nye Veier selv å tilgjengeliggjøre foreløpig planmateriale for offentligheten. Høsten og vinteren 2023/2024 har det vært gjennomført dialog med både offentlige og private aktører knyttet til planforslaget. Dialogen har resultert i et revidert planforslag som våren 2024 ble sendt til Ringsaker og Gjøvik kommuner for 1. gangs planbehandling.

Juni 2024 har begge kommuner vedtatt at planforslaget for E6 Moelv - Roterud kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Det var gjennom sak 101/2024, 12. juni 2024 at Utvalg for samfunnsutvikling, bærekraft og tekniske tjenester i Gjøvik kommune vedtok å legge planen ut på offentlig ettersyn. Tilsvarende vedtok Kommunestyret i Ringsaker kommune å legge planen ut på offentlig ettersyn i sak 053/24, dato 12. juni 2024.

Nå som planforslaget er sendt på høring, åpnes det for at alle, både offentlige aktører, lag og foreninger, kan komme med merknader til planforslaget. Merknaden må sendes inn skriftlig, og innen fristen som er 19. september 2024. Merknaden kan enten sendes inn via denne merknadsportalen, e-post til E6_MR@cowi.com eller som brev til COWI AS, Nedre Storgate 6, 3015 Drammen.

Alle merknader som sendes inn vil bli gjennomgått og vurdert hvorvidt planforslaget eller utredninger skal revideres. Merknadene vil også bli offentliggjort når planforslaget sendes inn til sluttbehandling. Det kan derfor være greit å tenke på hvilken informasjon dere gir i en slik merknad. En merknad kan gjerne inneholde spørsmål og kommentarer til løsninger som er foreslått i reguleringsplanen, forhold som er omtalt i utredninger og ellers kommentarer som anses relevante for prosjektet. I og med at merknadene blir offentliggjort, er det fint om private forhold som relasjoner til naboer, sykdomshistorikk og lignende utelates.

I høringsperioden, som defineres som perioden fra planforslaget offentliggjøres og frem til 19. september 2024, som er fristen for merknader, skal det gjennomføres både åpne møter og åpne kontordager. På de åpne møtene vil Nye Veier orientere om planforslaget og det vil være muligheter for å stille spørsmål som besvares i plenum. Tid og sted for åpne møter er angitt under. Det er ingen krav til påmelding til åpne møter.

Sted Adresse Dato Klokkeslett
Moelv kulturhus Skolevegen 13, 2390 Moelv 27.08.2024 18.00 - 20.00
Honne Hotell og Konferansesenter Honnevegen 60, 2836 Biri 28.08.2024 18.00 - 20.00

De som er direkte berørte av planforslaget vil også få mulighet til å melde seg på åpne kontordager. Da vil det være mulighet for å prate om egen situasjon sammen med representanter fra prosjektet. For å delta på åpen kontordag må det meldes på via denne linken. Åpne kontordager gjennomføres i henhold til tabellen under, og det settes av 20 minutter til en samtale.

Sted Adresse Dato Klokkeslett
Moelv kulturhus Skolevegen 13, 2390 Moelv 28.08.2024 09.00 - 16.00
Biri omsorgssenter Birivegen 53, 2836 Biri 29.08.2024 09.00 - 16.00

Etter 19. september vil Nye Veier gå gjennom alle merknadene. Merknadene besvares ikke til hver enkelt innsender, men samles i et felles dokument og kommenteres av Nye Veier. Dette dokumentet sendes sammen med reguleringsplanforslag til politisk behandling og vedtak i Gjøvik og Ringsaker kommune. Det vil da være opp til politikerne å vurdere om reguleringsplanforslaget balanserer de forskjellige hensyn på en god nok måte.

Når reguleringsplanen er vedtatt, kan det endelige prosjektomfanget og konsekvensene av tiltaket beregnes. Prosjektet er da modent for å kunne prioriteres til utbygging av Nye Veier. Prioriteringstidspunkt vil være avhengig av de andre prosjektene fra Nye Veiers portefølje. De prosjektene med høyest samfunnsøkonomisk nytte skal prioriteres til utbygging først. Antall prosjekter som prioriteres for bygging vil begrenses av de til enhver tid tilførte statlige midler. Etter prioritering vil det ta rundt to år før anleggsstart.